Rozwód

Rozwód pociąga za sobą konieczność ustalenia władzy rodzicielskiej. Sąd ma w tej sytuacji trzy możliwości: władzę rodzicielską może przyznać obojgu małżonkom, może przyznać ją jednemu z rodziców, a władzę drugiego ograniczyć do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka, albo też całkowicie pozbawić jednego lub obydwoje rodziców władzy rodzicielskiej. W wypadku, gdy władzy rodzicielskiej zostaną pozbawieni oboje rodzice, sąd wyznacza opiekuna prawnego dla dziecka, bądź kieruje je do ośrodka opieki.

Pierwszy, opisany wyżej przypadek występuje wtedy, gdy stosunek rodziców do dzieci i troska o ich dobro jest tak silna, iż jest pewność, że rozwód nie zakłóci harmonijnego współdziałania obojga dla dobra dziecka lub dzieci.

Student na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.