Skuteczność komornika

Skuteczność działań komornika, a odczuwalne przez strony skutki.

Według Kodeksu Prawa Cywilnego faktyczną egzekucję podejmuje komornik, gdy wydany zostaje tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Komornik wówczas czeka na opłacenie zaliczek przez Wierzyciela zlecającego egzekucję i przystępuje do pracy. Zaliczki zazwyczaj dotyczą wnoszenia przez komornika zapytań do różnych instytucji, aby uzyskać jak najwięcej informacji o stanie majątku dłużnika. O skuteczności działań komornika możemy mówić wtedy, kiedy wierzyciel zostaje w pełni zaspokojony. W tym celu powinien podjąć wszystkie możliwe i dopuszczone w świetle prawa czynności.

skuteczny komornik
Skuteczny komornik Poznań może dużo zdziałać. Czym charakteryzuje się dobry komornik i jak go znaleźć?

Działania komornika

Czynności komornika, które powinien podjąć w trakcie trwania egzekucji:

– Skierować zapytanie w elektronicznym systemie o nazwie „OGNIVO” o wszystkie posiadane przez dłużnika rachunki bankowe, oraz zająć je.

– Skierować zapytanie o posiadane pojazdy figurujące na osobę zadłużoną, ustalić je, wycenić i ewentualnie zająć. (W tym celu składa się zapytanie do Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów)

– Skierować zapytanie do ZUS, głównie po to, aby ustalić miejsce pracy, ustalić płatnika jego składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli jest bezrobotny to czy jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy i czy pobiera zasiłek.

-Skierować zapytanie do Urzędu Skarbowego (bardzo istotna czynność), ustalić źródło dochodu dłużnika, miejsce pracy oraz ponownie zweryfikować konta bankowe. US udzieli również informacji czy dłużnikowi przysługuje zwrot podatku, który można zająć.

– W celu ustalenia nieruchomości złożyć zapytanie do Ewidencji Gruntów.

– Skierować zapytanie do Biura Ewidencji Ludności, aby pozyskać nr PESEL dłużnika oraz ustalić jego miejsce zameldowania na terenie Polski.

 

Po uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie zapytania skuteczny Komornik może udać się też w tzw. „teren” – czyli podjąć działania terenowe.

Wszystkie czynności komornika są podejmowane na wniosek wierzyciela, więc tak na prawdę wiele w skuteczność działań komornika wchodzą same intencje wierzyciela. Dużo też zależy od komornika, aby swoją pracę wykonał rzetelnie i profesjonalnie.

 

Student na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.